Přihláška do klubu

Přihláška hráčů

Souhlasím s tím, aby FK Arsenal Česká Lípa, z.s. zpracoval a evidoval mé osobní údaje poskytnuté mu v souvislosti s mým členstvím a činností ve fotbalovém klubu.

Dále souhlasím s tím, že zástupce klubu je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje do centrální evidence fotbalové asociace a pro potřeby dotačních programů. Toto oprávnění vyplývá z technickoorganizačních důvodů (identifikace sportovce při soutěžích apod.). Údaje je klub oprávněn zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství v klubu.

Prohlašuji, že jsem byl řádně informován o všech skutečnostech dle ustanovení § 11 zák. č. 101/2000 Sb. a dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

Osobní údaje uvedené v přihlášce člena klubu jsou poskytnuty se souhlasem zákonného zástupce, který odesláním tohoto formuláře dává souhlas se zpracováním osobních údajů dítěte pro účely uvedené v přihlášce do klubu.

Fotbalový klub  FK ARSENAL ČESKÁ LÍPA, z.s., Boženy Němcové 3178, 470 01 Česká Lípa,   IČ : 69898341 zpracuje osobní údaje dítěte v souvislosti s činností klubu v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů pro níže uvedené účely:
a) evidence členů klubu
b) zdokladování evidence členů klubu pro potřeby podávání žádostí v dotačních programech v oblasti sportu v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště,         navštěvovaná škola/školka
c) evidence členských příspěvků

V případě, že souhlasíte, bude klub zpracovávat osobní údaje pro:

  1. a)Evidenci ve veřejně dostupné databázi Fotbalové asociace České republiky(FAČ v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, ID hráče, rodné číslo, název klubu. Registrace členství je zpoplatněna částkou 200,- Kč (mládež), 400,- Kč (dospělí). Platbu je nutno uhradit nejpozději do 28.2. příslušného roku.

Souhlas se zpracováním údajů dítěte pro FAČR:

  1. b)Účely evidence ve veřejně dostupné databázi České unie sportu(ČUS) v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, ID člena svazu, název klubu pro potřeby dotačních programů.

Evidování údajů ve veřejně dostupné databázi:

Rodné číslo slouží pro registraci ve FAČR, bez něj nelze hráče registrovat a hráč by nemohl startovat v soutěžních utkáních. Klub jej bude zpracovávat se souhlasem zákonného zástupce dle zákona č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, za účelem jednoznačné identifikace a za účelem případného prokazování oprávněně požadovaných dotací poskytnutých Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy dle zákona č.115/2001 Sb., o podpoře sportu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv písemně odvolat. Poskytován je na období platnosti trvání členství v klubu a po dobu jednoho roku od ukončení členství v klubu.

Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným osobám klubu a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování registrace nebo pro potřeby dotačních titulů.

Odesláním tohoto formuláře prohlašujete, že jste byl/a informován/a o svých právech a povinnostech, zejména o svém právu
a) na přístup k osobním údajům,
b) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů,
c) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovány protiprávně,
d) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech,
e) na přenositelnost údajů

Takto vyplněná přihláška bude zaslána správci databáze fotbalového klubu FK Arsenal Česká Lípa z.s.

 

  1. Přihláška za člena Fotbalové asociace České republiky (povinné přihlášení).

    odkaz zde: https://is.fotbal.cz/clenove/registrace-clena.aspx

 

KAŽDÝ ŽADATEL O ČLENSTVÍ JE POVINEN SVOU ELEKTRONICKOU ŽÁDOST (PŘIHLÁŠKU) ZA ČLENA FAČR VYPLNIT SÁM OSOBNĚ! TOTO SE TÝKÁ TAKÉ PŘIHLÁŠKY PODANÉ PROSTŘEDNICTVÍM KLUBU!

ADMINISTRÁTOR KLUBU POUZE SCHVALUJE ŽÁDOSTI DO FAČR PODANÉ PROSTŘEDNICTVÍM DANÉHO KLUBU.

Jednotlivec (15 a více let) – vyplní veškeré povinné údaje na elektronické žádosti, zvolí si způsob úhrady a odešle žádost do informačního seznamu FAČR. Po uhrazení členského příspěvku a zpracování systémem se stává členem FAČR dle platných stanov.

Prostřednictvím klubu (15 a více let) – vyplní veškeré povinné údaje na elektronické žádosti, dále zaškrtne pole „Chci se stát členem FAČR prostřednictvím klubu“ a zde zvolí požadovaný klub, jehož se chce stát členem. Výběr klubu provedete uvedením čísla klubu nebo jeho názvu do pole “Číslo klubu IČ FAČR : 5110551 a název FK ARSENAL ČESKÁ LÍPA, z.s.”. Následně zvolí způsob platby (elektronicky – platební karta; bankovní on-line tlačítka; terminál SAZKA atd.; nebo poukázáním částky na účet FAČ a odešle žádost. Po odeslání žádosti čeká na schválení pověřeným administrátorem klubu. Členství ve FAČR vzniká ve chvíli, kdy se spáruje potvrzená přihláška administrátorem klubu s uhrazeným příspěvkem za členství.

Prostřednictvím klubu (mladší 15 let) – vyplní veškeré povinné údaje na elektronické žádosti, dále zaškrtne pole „Chci se stát členem FAČR prostřednictvím klubu“ a zde zvolí požadovaný klub, jehož se chce stát členem. Výběr klubu provedete uvedením čísla klubu nebo jeho názvu do pole “Číslo klubu IČ FAČR : 5110551 a název FK ARSENAL ČESKÁ LÍPA, z.s.” Následně zvolí způsob platby (elektronicky – platební karta; bankovní on-line tlačítka; terminál SAZKA atd.; nebo poukázáním částky na účet FAČ a odešle žádost.
Po odeslání žádosti čeká na schválení pověřeným administrátorem klubu, který má za povinnost ověřit souhlas zákonného zástupce klubu. Členství ve FAČR vzniká ve chvíli, kdy se spáruje potvrzená přihláška administrátorem klubu s uhrazeným příspěvkem za členství.

Upozorňujeme, že vyplnění elektronické žádosti (přihlášky) člena FAČR jinou osobou nebo případně klubem, je disciplinárním proviněním, za které může být vyplňující osoba, případně klub orgány FAČR potrestán.